Доделен Сертификат за сообразност на ФКП на ГД ГРАНИТ АД Скопје

На ден 19.05.2017 во просториите на нашата компанија, од страна на Раководителот на Сертификациониот одбор на Телото за сертификација ТС ГЕИНГ КуК, беше доделен Сертификат за сообразност на фабричка контрола на производство на компанијата ГД ГРАНИТ АД Скопје, за група на градежни производи: агрегат за бетон и агрегат за битуменски мешавини.

granit ts